Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 112
W tym miesiącu: 2567
Wszystkich: 324149
Wyszukiwarka

Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co 4 lata. W czasie wyborów parlamentarnych obywatele wybierają przedstawicieli do dwuizbowego parlamentu (Sejm i Senat).

Po raz pierwszy w historii Polski po II wojnei światowej częściowo wolne wybory odbyyły się w 1989 roku. W 2015 roku odbędą się już poraz ósmy.

Kalendarz wyborczy zawiera 17 pozycji - dat i związanych z nimi czynności wyborczych - ostatnią z nich jest głosowanie. Został przedstawiony przez Rząd 17 lipca. Formalnie kampania wyborcza ruszyła z chwilą ogłoszenia rozporządzenia o dacie wyborów samorządowych w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 22 lipca.

Termin wykonania czynności
Treść czynności wyborczej
do dnia 5 września 2015 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: 
przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 września 2015 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 15 września 2015 r. do godz. 24:00

– zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 20 września 2015 r.

 – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 września 2015 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 02 października 2015 r.

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 04 października 2015 r.

powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych ko misji wyborczych;

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właści wych dla głosowania korespondencyjnego;

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 04 października 2015 r. do dnia 11 października 2015.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowni ków odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowa nym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporzą dzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 07 października 2015 r.

zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

 

do dnia 10 października 2015 r.

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 10 października 2015. do dnia 23 października 2015 r.
do godz. 2400

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 15 października 2015 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do dnia 16 października 2015 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 października 2015 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 22 października 2015 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 października 2015 r. o
godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 października 2015 r. godz. 7:00 - 21:00

głosowanie

 Aktualności