Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 3
W tym miesiącu: 3914
Wszystkich: 309987
Wyszukiwarka

Wybory samorządowe w Polsce odbywają się co 4 lata. W czasie wyborów samorządowych obywatele wybierają członków organów jednostek samorządu terytorialnego do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

W 2002 roku po raz pierwszy dokonano bezpośrednich wyborów do jednoosobowych organów wykonawczych gmin na stanowisko wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Od tego roku wybory samorządowe zostaną przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.

Kalendarz wyborczy zawiera 17 pozycji - dat i związanych z nimi czynności wyborczych - ostatnią z nich jest głosowanie. Został przedstawiony przez Rząd 18 sierpnia. Formalnie kampania wyborcza ruszyła z chwilą ogłoszenia rozporządzenia o dacie wyborów samorządowych w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 27 sierpnia.

 

Termin wykonania czynności
Treść czynności wyborczej
do dnia 7 września 2014 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o
okręgach wyborczych,

ich granicach,numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego
o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r.
do godz. 2400

 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla
każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów 

do dnia 17 października 2014 r.
do godz. 24:00

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych,

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach
do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały
co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez
Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

 

do dnia 27 października 2014 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada


do dnia 14 listopada 2014 r.
do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych
w programach publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r.
o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 700–2100

– głosowanie

 

Aktualności