Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 16
W tym miesiącu: 1670
Wszystkich: 320347
Wyszukiwarka

Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 września 2015 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) całkowitej niezdolności do pracy;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II gruру inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Prezydenta Miasta Częstochowy najpóźniej do piątku 16 października 2015 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa pobrać można w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Wybory parlamentarne

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców miasta Częstochowy.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Częstochowy upoważnionym przez Prezydenta Miasta Częstochowy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze Częstochowy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w piątek 23 października 2015 r. stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Częstochowy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

Aktualności